جلسه اول - مقدمه درس
جلسه دوم - مفاهیم مقدماتی زبان ++C
جلسه سوم - طراحی بالا به پایین
جلسه چهارم - مبانی توابع بازگشتی
جلسه پنجم - پردازش بازگشتی لیست ها
جلسه ششم - عقب گرد (backtracking)
جلسه هفتم - مقدمه ای بر شی گرایی
جلسه هشتم - پیاده سازی کلاس ها
جلسه نهم - شبیه سازی حرکت توپ در میز-بخش اول
جلسه دهم - شبیه سازی حرکت توپ در میز-بخش دوم
جلسه یازدهم - اعضای ایستای کلاس
جلسه دوازدهم - سربارگذاری عملگرها
جلسه سیزدهم - رسیدگی به خطاها (بخش اول)
جلسه چهاردهم - رسیدگی به خطاها (بخش دوم)
جلسه پانزدهم - وراثت-1
جلسه شانزدهم - وراثت-2
جلسه هفدهم - چندریختی
جلسه هجدهم - مطالعه موردی وراثت
جلسه نوزدهم - مقدمه ای بر تحلیل و طراحی شیء گرا - 1
جلسه بیستم - مقدمه ای بر تحلیل و طراحی شیء گرا - 2
جلسه بیست و یکم - مدیریت حافظه در کلاس ها
جلسه بیست و دوم - لیست های پیوندی-1
جلسه بیست و سوم - لیست های پیوندی-2
جلسه بیست و چهارم - iterator ها-مقدمه ای بر الگوها templates
جلسه بیست و پنجم - ادامه مبحث الگوها-اشاره گر به توابع
جلسه بیست و ششم - کتابخانه STL - بخش اول
جلسه بیست و هفتم - الگوریتم ها در STL
جلسه بیست و هشتم - عبارت های لاندا
جلسه بیست و نهم - ادامه عبارت های لاندا- تبدیل تایپ ها
جلسه سی ام - مقدمه ای بر مفاهیم پایه جاوا
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم