جلسه 1 | سلول | Cells
جلسه 2 | پروتئین | Protein
جلسه 3 | دنا | DNA
جلسه 4 | رونویسی | Transcription
جلسه 5 | ترجمه | Translation
جلسه 6 | تمایز سلولی | Cell Differentiation
جلسه 7 | فناوری‌های توالی‌یابی | بخش اول | Sequencing Technologies I
جلسه 8 | فناوری‌های توالی‌یابی | بخش دوم | Sequencing Technologies II
جلسه 9 | تحلیل داده‌های ریزآرایه | بخش اول | Microarray Data Analysis I
جلسه 10 | تحلیل داده‌های ریزآرایه | بخش دوم | Microarray Data Analysis II
جلسه 11 | تحلیل داده‌های ریزآرایه | بخش سوم | Microarray Data Analysis III
جلسه 12 | تحلیل داده‌های ریزآرایه | بخش چهارم | Microarray Data Analysis IV
جلسه 13 | تحلیل داده‌های توالی‌یابی رنا | بخش اول | RNA-Seq Data Analysis I
جلسه 14 | تحلیل داده‌های توالی‌یابی رنا | بخش دوم | RNA-Seq Data Analysis II
جلسه 15 | تحلیل داده‌های توالی‌یابی رنا | بخش سوم | RNA-Seq Data Analysis III
جلسه 16 | تحلیل داده‌های توالی‌یابی رنا | بخش چهارم | RNA-Seq Data Analysis IV
جلسه 17 | پایگاه داده‌های مفید | Useful Online Databases
جلسه 18 | هم‌ردیفی | بخش اول | Alignment I
جلسه 19 | هم‌ردیفی | بخش دوم | Alignment II
جلسه 20 | هم‌ردیفی | بخش سوم )+ متیل‌دارشدن دنا( | Alignment III (+ DNA Methylation)
جلسه 21 | بازسازی | بخش اول | Assembly I
جلسه 22 | بازسازی | بخش دوم | Assembly II
جلسه 23 | بازسازی | بخش سوم | Assembly III
جلسه 24 | تأثیر ترکیب داده‌ها | بخش اول | Batch Effect I
جلسه 25 | تأثیر ترکیب داده‌ها | بخش دوم | Batch Effect II
جلسه 26 | تحلیل مجموعه ژن‌ها | Gene Set Enrichment Analysis
جلسه 27 | خوشه‌بندی | Clustering
جلسه 28 | دسته‌بندی | بخش اول )+ تحلیل گراف، سل‌نت) | Classification I (+ Graph Analysis, CellNet)
جلسه 29 | دسته‌بندی | بخش دوم | Classification II
جلسه 30 | مطالعه موردی | ایسکمی قلب | Case Study | Heart Ischemia
جلسه 31 | شبکه‌های عصبی ژرف | Deep Neural Networks
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم