جلسه دوم - جدول سیمپلکس اولیه و دستگاه معادلات خطی

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - برنامه ریزی خطی:روش حل در صفحه و صورت کلی
جلسه دوم - جدول سیمپلکس اولیه و دستگاه معادلات خطی
جلسه سوم - الگوریتم سیمپلکس
جلسه پنجم - روش سیمپلکس تجدید نظر شده
جلسه ششم - محور گزینی و قاعده بلند برای اجتناب از دوران
جلسه هفتم - نظریه دوگانی(قضایای ضعیف و قوی)
جلسه هشتم - کاربردهایی از دوگانی(قضایای چاره ای،حل مسایل چندهدفه سلسله مراتبی
جلسه نهم - الگوریتم سیمپلکس دوگان
جلسه دهم - الگوریتم اولیه دوگان
جلسه یازدهم - تحلیل حساسیت(تغییرات روی طرف راست و ماتریس ضرایب و بردار ضرایب هدف)
جلسه دوازدهم - اضافه کردن قید جدید به مساله و برنامه ریزی صحیح(روش های شاخه و کران و صفحه های برشی)
جلسه سیزدهم - الگوریتم صفحه برشی، مساله حمل و نقل، تخصیص و جریان ماکسیمال در شبکه
جلسه چهاردهم - مساله جریان در شبکه
جلسه پانزدهم - مسیرx-افزایشی و الگوریتم جریان ماکسیمال در شبکه
جلسه شانزدهم - حل مساله تخصیص با جریان ماکسیمال در شبکه
جلسه هفدهم - بهینه سازی غیرخطی:مقدمات و توابع محدب
جلسه هجدهم - توابع محدب:خواص و بهینه کننده سراسری
جلسه نوزدهم - قضیه تابع ضمنی و قضیه ضرایب لاگرانژی برای بهینه سازی با قیود تساوی
جلسه بیستم - شرایط لازم مرتبه اول KKT ، توصیف قیدی منتظم بودن، مساله بهینه سازی مقید به قیود نامساوی
جلسه بیست و یکم - شرایط لازم فریتز-جان و شرایط لازم مرتبه اولKKT(کروش-کیون-تاکر)
جلسه بیست و دوم - شرایط لازم و کافی مرتبه اول و مرتبه دوم KKT برای مینیمم کننده موضعی مسائی مقید
جلسه بیست وسوم - روش های نقطه درونی اولیه - دوگان
جلسه بیست و چهارم - وجود مسیر مرکزی و ارتباط با تابع مانعی