جلسه نهم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 3

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - عابدی - شمارش اولیه
جلسه دوم - عابدی - اتحادهای ترکیبیاتی
جلسه سوم - عابدی - روابط بازگشتی 1
جلسه چهارم - عابدی - روابط بازگشتی 2
جلسه پنجم - عابدی - نظریه بازی‌ها ۱
جلسه ششم - عابدی - نظریه بازی‌ها ۲
جلسه هفتم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 1
جلسه هشتم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 2
جلسه نهم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 3
جلسه دهم - مهکام - اصل لانه‌کبوتری 4
جلسه یازدهم - فیروزی - گراف 1
جلسه دوازدهم - فیروزی - گراف 2
جلسه سیزدهم - فیروزی - گراف 3
جلسه چهاردهم - فیروزی - گراف 4
جلسه پانزدهم - فیروزی - استقرا 1
جلسه شانزدهم - فیروزی - استقرا 2
جلسه هفدهم - فیروزی - استقرا 3
جلسه هجدهم - فیروزی - استقرا 4
جلسه نوزدهم - فیروزی - استقرا 5
جلسه بیستم - فیروزی - استقرا 6
جلسه بیست و یکم - فیروزی - روش اکسترمال 1
جلسه بیست و دوم - فیروزی - روش اکسترمال 2
جلسه بیست و سوم - فیروزی - روش اکسترمال 3
جلسه بیست و چهارم - فیروزی - روش اکسترمال 4
جلسه بیست و پنجم - فیروزی - دوگونه‌شماری 1
جلسه بیست و ششم - فیروزی - دوگونه‌شماری 2
جلسه بیست و هفتم - فیروزی - دوگونه‌شماری 3
جلسه بیست و هشتم - فیروزی - دوگونه‌شماری 4
جلسه بیست و نهم - فیروزی - دوگونه‌شماری 5
جلسه سی ام - فیروزی - دوگونه‌شماری 6