نحوه گردآوری نیازمندی‌ها و برنامه‌ریزی در روش agile ۱