جلسه چهاردهم - فرهودی - معادله تابعی 1

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - احمدی - نامساوی‌ها 1
جلسه دوم - احمدی - نامساوی‌ها 2
جلسه سوم - احمدی - نامساوی‌ها 3-همگن‌سازی
جلسه چهارم - احمدی - نامساوی‌ها 4
جلسه پنجم - احمدی - نامساوی‌ها 5
جلسه ششم - احمدی - نامساوی‌ها 6-نامساوی حسابی هندسی
جلسه هفتم - احمدی - نامساوی‌ها 7
جلسه هشتم - احمدی - نامساوی‌ها 8-نامساوی کوشی شوارتز
جلسه نهم - احمدی - نامساوی‌ها 9
جلسه دهم - احمدی - نامساوی‌ها 10
جلسه یازدهم - احمدی - نامساوی‌ها 11
جلسه دوازدهم - احمدی - نامساوی‌ها 12
جلسه سیزدهم - احمدی - نامساوی‌ها 13
جلسه چهاردهم - فرهودی - معادله تابعی 1
جلسه پانزدهم - فرهودی - معادله تابعی 2
جلسه شانزدهم - فرهودی - معادله تابعی 3
جلسه هفدهم - فرهودی - معادله تابعی 4
جلسه هجدهم - فرهودی - معادله تابعی 5
جلسه نوزدهم - فرهودی - معادله تابعی 6
جلسه بیستم - فرهودی - معادله تابعی 7
جلسه بیست و یکم - رجب‌زاده - چندجمله‌ای‌های چندمتغیره 1
جلسه بیست و دوم - رجب‌زاده - چندجمله‌ای‌های چندمتغیره 2
جلسه بیست و سوم - رجب‌زاده - معادلات چندجمله‌ای 1
جلسه بیست و چهارم - رجب‌زاده - معادلات چندجمله‌ای 2
جلسه بیست و پنجم - رجب‌زاده - معادلات چندجمله‌ای 3
جلسه بیست و ششم - رجب‌زاده - مسائلی در چندجمله‌ای‌ها