جلسه هشتم - روش‌های کاهش داده- هیستوگرام، خوشه‌بندی و…

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - شناخت انواع داده‌ها و ویژگی‌ها
جلسه دوم - انواع ویژگی‌ها و توصیف آماری داده‌ها
جلسه سوم - شناخت داده‌ها (پراکندگی، توزیع نرمال، تحلیل هیستوگرام، اندازه‌گیری شباهت و عدم شباهت داده‌ها)
جلسه چهارم - تکمیل روش‌های شباهت‌سنجی-مصورسازی داده‌ها
جلسه پنجم - عملیات پیش‌پردازش وپاک‌سازی داده‌ها
جلسه ششم - عملیات پیش پردازش- تجمیع داده‌ها (تحلیل همبستگی – تست کای-دو)
جلسه هفتم - روش‌های کاهش داده- (کاهش بعد، تبدیل موجک، تبدیل HAAR)
جلسه هشتم - روش‌های کاهش داده- هیستوگرام، خوشه‌بندی و…
جلسه نهم - انواع روش‌های گسسته‌سازی
جلسه دهم - انباره داده‌ها-شماهای ستاره‌ای، دانه‌برفی تحلیل الگوهای پرتکرار
جلسه یازدهم - ایجاد قوانین انجمنی
جلسه دوازدهم - الگوریتم Apriori
جلسه سیزدهم - افزایش بهره‌وری الگوریتم Apriori و شروع FP-growth
جلسه چهاردهم - الگوریتم Eclat و معیارهای ارزیابی قوانین انجمنی
جلسه پانزدهم - مفاهیم دسته‌بندی داده‌ها
جلسه شانزدهم - درخت تصمیم
جلسه هفدهم - بررسی معیارهای شاخص و هرس درخت تصمیم
جلسه هجدهم - دسته‌بندی بیزین - دسته‌بندی مبتنی بر قانون
جلسه نوزدهم - استخراج قوانین درخت تصمیم
جلسه بیستم - ارزیابی و مقایسه روش‌های دسته‌بندی
جلسه بیست و یکم - Ensemble Methods
جلسه بیست و دوم - روش‌های دسته‌بندی پیشرفته
جلسه بیست و سوم - مفاهیم خوشه‌بندی – k-means
جلسه بیست و چهارم - خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی