جلسه سیزدهم - پدیده های دینامیکی (قسمت سوم)

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه-معادلات حرکت مستقل هیو در موج منظم
جلسه دوم - ادامه معادلات حرکت مستقل هیو در موج منظم
جلسه سوم - معادلات حرکت مستقل پیچ در موج منظم
جلسه چهارم - ادامه معادلات حرکت مستقل پیچ در موج منظم
جلسه پنجم - معادلات حرکت مستقل رول در موج منظم
جلسه ششم - ادامه معادلات حرکت مستقل رول در موج منظم
جلسه هفتم - ادامه معادلات حرکت مستقل رول در موج منظم
جلسه هشتم - مناطق سرعتی کشتی
جلسه نهم - استخراج طیف پاسخ کشتی در امواج نامنظم
جلسه دهم - ممانهای طیفی و ارتباط آنها با مشخصات پاسخ کشتی
جلسه یازدهم - جابجایی و سرعت و شتاب نسبی سینه نسبت به سطح موج
جلسه دوازدهم - پدیده های دینامیکی-قسمت دوم
جلسه سیزدهم - پدیده های دینامیکی (قسمت سوم)
جلسه چهاردهم - پدیده های دینامیکی (قسمت چهارم)
جلسه پانزدهم - پدیده های دینامیکی  (قسمت پنجم)
جلسه شانزدهم - رول غیر خطی
جلسه هفدهم - ادامه مباحث رول غیرخطی
جلسه هجدهم - مقاومت و توان افزوده در امواج دریا- قسمت اول
جلسه نوزدهم - مقاومت و توان افزوده در امواج دریا- قسمت دوم
جلسه بیستم - اثر امواج بر طراحی سازه و ممانهای خمشی
جلسه بیست و یکم - روشهای کاهش غلتش در شناورها - 1
جلسه بیست و دوم - روشهای کاهش غلتش در شناورها - 2
جلسه بیست و سوم - روشهای کاهش غلتش در شناورها - 3
جلسه بیست و چهارم - ملاحظات دریامانی در طراحی کشتی-1
جلسه بیست و پنجم - ملاحظات دریامانی در طراحی کشتی-2
جلسه بیست و ششم - خواص دریامانی انواع کشتی ها-1
جلسه بیست و هفتم - خواص دریامانی انواع کشتی ها-2
جلسه بیست و هشتم - تست مدل دریامانی در حوضچه کشش- 1
جلسه بیست و نهم - تست مدل دریامانی در حوضچه کشش- 2