جلسه سوم بخش ۲ - اعداد مختلط

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم
فایل پیوست دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - اعداد
جلسه دوم - اعداد
جلسه سوم بخش ۱ - معادلات درجه دو و سه
جلسه سوم بخش ۲ - اعداد مختلط
جلسه سوم بخش ۳ - اعداد مختلط
جلسه چهارم بخش ۱ - دنباله های عددی
جلسه چهارم بخش 2 - همگرایی دنباله های عددی
جلسه پنجم بخش ۱ - پایداری محاسبه
جلسه پنجم بخش ۲ - توابع پیوسته و خواص آن ها
جلسه پنجم بخش ۳ - توابع پیوسته و خواص آن ها
جلسه پنجم بخش ۴ - توابع مثلثاتی و بررسی پیوستگی آنها
جلسه ششم بخش ۱ - مفهوم حد
جلسه ششم بخش ۲ - مفهوم حد
جلسه هفتم بخش ۱ - تعریف مشتق
جلسه هفتم بخش ۲ - نتایج مشتق پذیری و خواص توابع مشتق پذیر
جلسه هفتم بخش ۳ - قاعده زنجیری و نمادگذاری لایب نیتس
جلسه هشتم بخش ۱ - تقریب خطی
جلسه هشتم بخش ۲ - چند جمله ای تیلور و تقریب های مرتبه بالا
جلسه نهم بخش ۱ - نمودار تابع و کاربردهای آن
جلسه نهم بخش ۲ - بهینه سازی
جلسه دهم بخش ۱ - تعریف انتگرال
جلسه دهم بخش ۲ - ویژگی های انتگرال و قضیه حساب دیفرانسیل و انتگرال
جلسه دهم بخش ۳ - لگاریتم
جلسه یازدهم بخش ۱ - تغییر متغیر و انتگرال جز به جز
جلسه یازدهم بخش ۲ - انتگرال توابع گویا
جلسه دوازدهم - تابع نمایی
جلسه سیزدهم - انتگرال ناسره
جلسه چهاردهم بخش ۱ - سری های عددی
جلسه چهاردهم بخش ۲ - سری های عددی
جلسه چهاردهم بخش ۳ - همگرایی مطلق
جلسه پانزدهم - سری های توانی و توابع تحلیلی