در چه بازه‌ی زمانی سهام باید به کارکنان واگذار شود؟