جلسه دوم - آشنایی با سیستم های مخابراتی
جلسه سوم - سیر تحول شبکه های مخابراتی و نیازمندی های آینده
جلسه چهارم - هدف از مخابرات و ارسال هم زمان چند سیگنال
جلسه پنجم - محدود کننده های سیستم مخابراتی
جلسه ششم - اثرات غیر خطی کانال و تداخل
جلسه هفتم - تابع خود همبستگی و چگالی طیف انرژی و توان
جلسه هشتم - فرآیند تصادفی
جلسه نهم - تابع خودهمبستگی سیگنال های تصادفی و فرآیندهای ایستا
جلسه دهم - فرآیند ارگودیک-نویز سفید
جلسه یازدهم - نویز سفید و رنگی
جلسه دوازدهم - ارسال سیگنال در محیط نویز
جلسه سیزدهم - مدولاسیون های دامنه
جلسه چهاردهم - آشکار سازهای دامنه
جلسه پانزدهم - مدولاسیون زاویه ای و پهنای باند آن
جلسه شانزدهم - مدولاتور آشکار ساز FM
جلسه هفدهم - مولفه های نویز میان گذر و محاسبه اثر نویز و تداخل
جلسه هجدهم - محاسبه SNR در مدولاسیون آنالوگ
جلسه نوزدهم - محاسبه سیگنال به نویز در مدولاسیون زاویه ای-مدولاسیون پالس
جلسه بیستم - مدولاسیون های پالس
جلسه بیست و یکم - بازیابی اطلاعات در مدولاسیون PAM
جلسه بیست و دوم - روش های Multiplexing
جلسه بیست و سوم - مدولاسیون PCM
جلسه بیست و چهارم - کوانتیزاسیون غیر یکنخواخت و مدولاسیون های دیجیتال
جلسه بیست و پنجم - مدولاسیون دیجیتال
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم