ویدیو آموزشی ارزش دوره عمر مشتری فصل سوم - شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با کاربر - مکتب خونه
ارزش دوره عمر مشتری