نحوه ورود شبکه‌بندی در بخش Workflow manager و تنظیمات قبل از انتخاب حلگر

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسات فصل دوم - آموزش تحلیل پاشش سوخت، احتراق داخل سیلندر در نرم افزار Workflow manager

  فصل قبلی
نحوه ورود شبکه‌بندی در بخش Workflow manager و تنظیمات قبل از انتخاب حلگر
 
انتخاب حلگر و بررسی مد حلگر و نحوه فعالسازی ماژول‌های متناسب با فیزیک مسئله
 
کوییز سری چهارم
 
اعمال شرایط مرزی به ناحیه محاسباتی-بخش اول
 
اعمال شرایط مرزی به ناحیه محاسباتی-بخش دوم
 
بررسی نحوه ورود اطلاعات مربوط به شرایط اولیه حاکم بر مسئله
 
تنظیمات مربوط به بهبود شبکه‌بندی بر اساس الگوها و پارامترهای مختلف
 
تنظیمات مربوط به کنترل حلگر-بخش اول
 
تنظیمات مربوط به کنترل حلگر-بخش دوم
 
تعیین پارامترهای خروجی ارائه شده توسط نرم‌افزار
 
بررسی و تعیین مدل‌های ارائه شده در زیربخش هر یک از ماژول‌های متناسب با فیزیک مسئله -بخش اول
 
بررسی و تعیین مدل‌های ارائه شده در زیربخش هر یک از ماژول‌های متناسب با فیزیک مسئله -بخش دوم
 
بررسی و تعیین مدل‌های ارائه شده در زیربخش هر یک از ماژول‌های متناسب با فیزیک مسئله -بخش سوم
 
تنظیمات و نحوه شروع محاسبات حلگر
 
دریافت خروجی‌های دوبعدی از بخش Workflow manager
 
دریافت خروجی‌های سه‌بعدی از بخش Workflow manager
 
دریافت خروجی‌های مربوط به مشخصه‌های موتور از بخش ESE Diesel
 
کوییز سری پنجم
 
پروژه نهایی