جلسه نوزدهم - پیچ های انتقال قدرت و فنر

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی منابع،سیلابس درس،مرور مقاومت مصالح 1
جلسه دوم - یاداوری مقاومت مصالح(تنش ها و جهات اصلی)،مرور گام های اولیه طراحی(مقطع و نقاط بحرانی)
جلسه سوم - خواص مواد نرم، نیمه نرم و سخت،طراحی استاتیکی تحت تنش تک محور
جلسه چهارم - تئوری ماکزیمم تنش اصلی به صورت تحلیلی و ترسیمی
جلسه پنجم - معیار ماکزیمم تنش برشی (ترسکا) و شروع معیار ماکزیمم انرژی واپیچشی(وان-میسز)
جلسه ششم - معیار ماکزیمم انرژی واپیچشی به صورت ترمیمی،معیار تخریب اجسام سخت
جلسه هفتم - تمرکز تنش هندسی
جلسه هشتم - حل چند مثال کاربردی از مبحث تمرکز تنش و تئوری های تخریب
جلسه نهم - مقدمه ی خستگی
جلسه دهم - دیاگرام S-N ، نواحی LCF و HCF و عمر دائم
جلسه یازدهم - تصحیح مقدار در تحمل خستگی آزمایشگاهی و معرفی ضرایب مربوطه
جلسه دوازدهم - آزمایش Goodman و ارائه رابطه اولیه خستگی
جلسه سیزدهم: حل چند مثال از خستگی، مقدمه بحث اتصالات جوشی
جلسه چهاردهم : تحلیل جوش های سر به سر ، جوش های فیلت تحت بار محوری
جلسه پانزدهم - تحلیل جوش ها تحت بار غیر محوری (استاتیکی)
جلسه شانزدهم - حل مثال از تحلیل جوش ها تحت بار غیر محوری و شروع بحث پیچ های اتصال قطعات تحت بار غیر محوری
جلسه هفدهم - حل مثال از پیچ های اتصال قطعات تحت بار غیر محوری و ارائه روابط تحلیل پیچ ها تحت بار محوری
جلسه هجدهم - پیچ های اتصال قطعات تحت بار محوری ، هندسه پیچ ها و مقدمه پیچ های انتقال قدرت
جلسه نوزدهم - پیچ های انتقال قدرت و فنر