تمرین اول - حدس عدد

«این سوال توسط Quera طراحی شده است»

محمد مهدی تصمیم گرفته تا بازی کند! او در این بازی یک عدد تصادفی از ۱ تا ۱۰۰۰ مثل n انتخاب کرده و q تا از مقسوم علیه‌های آنرا به روزبه می‌گوید. حال روزبه تصمیم گرفته تا عدد محمد مهدی را حدس بزند.

روزبه برای اینکه عدد را حدس بزند می‌خواهد بداند که چند عدد وجود دارند که می‌توانند حدس محمد مهدی باشند.

به او کمک کنید.

ورودی

خط اول ورودی عدد q آمده است. 

در خط دوم q عدد که با فاصله از هم جدا شده‌اند و برخی از مقسوم علیه‌های n هستند آمده است.

خروجی

در خروجی تعداد اعدادی که می توانند حدس محمدمهدی باشند را چاپ کنید. دقت کنید ممکن است محمدمهدی اشتباه کرده‌باشد و حدسی وجود نداشته‌ باشد.

مثال

ورودی نمونه ۱

4
2 3 5 7

 

خروجی نمونه ۱

4

 

ورودی نمونه ۲

1
1

 

خروجی نمونه ۲

1000

توضیحات

در مثال اول، محمد مهدی یکی از اعداد ۲۱۰، ۴۲۰، ۶۳۰ یا ۸۴۰ را انتخاب کرده‌است.

در مثال دوم، محمد مهدی می‌تواند همه‌ی اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ را انتخاب کرده‌باشد!