جلسه پانزدهم - خمش-تیر T شکل2

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - کلیات 1
جلسه سوم - کلیات 3
جلسه چهارم - فلسفه طراحی
جلسه پنجم - خمش-تیر1
جلسه ششم - خمش-تیر2
جلسه هفتم - خمش-تیر3
جلسه هشتم - خمش-تیر4
جلسه نهم - خمش-تیرچه / خمش-دال یکطرفه1
جلسه دهم - خمش-دال یکطرفه2 / خمش-آرماتور فشاری1
جلسه یازدهم - خمش-آرماتور فشاری2
جلسه دوازدهم - خمش-آرماتور فشاری3
جلسه سیزدهم - خمش-آرماتور فشاری4
جلسه چهاردهم - خمش-تیر T شکل1
جلسه پانزدهم - خمش-تیر T شکل2
جلسه شانزدهم - خمش-تیر T شکل3 / برش-تیر1
جلسه هفدهم - برش-تیر2
جلسه هجدهم - برش-تیر3
جلسه نوزدهم - برش-تیر4
جلسه بیستم - برش-تیر5
جلسه بیست و یکم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور1
جلسه بیست و دوم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور2
جلسه بیست و سوم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور3
جلسه بیست و چهارم - طول مهاری ، هم پوشانی و قطع آرماتور4 - ستون کوتاه 1
جلسه بیست و پنجم - ستون کوتاه2
جلسه بیست و ششم - ستون کوتاه3
جلسه بیست و هفتم - ستون کوتاه4
جلسه بیست و هشتم - کلیات طراحی سازه های بتنی