پروژه پایانی

 
پروژه پایانی

نقشه شماتیک و PCB یک پروگرامر AVR USBasp را از روی فایل زیر طراحی کنید .

دانلود USBasp.sch.pdf
برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.