آشنایی با دوره وب

در این دوره چه چیز هایی می آموزید؟