آشنایی با وب

در این جلسه با مفاهیم اولیه وب آشنا می شوید.