پروژه نهایی

با توجه به آموزش‌های مربوط یک ربات مسیر‌یاب طراحی کنید .

 

برای هر کدام از پروژه‌ها یک گزارش کامل شامل عکس‌ها و فیلم‌های مربوط و کد برنامه و توضیحات مراحل طراحی و پیاده‌سازی ارایه شود.