جلسه نوزدهم - مدار RLC

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه ای بر الکترومغناطیس ؛ بار الکتریکی ، قانون کولن
جلسه دوم - میدان الکتریکی
جلسه سوم - میدان حاصل از توزیع بار . انرژی پتانسیل دوقطبی
جلسه چهارم - قانون گاوس
جلسه پنجم - قانون گاوس
جلسه ششم - پتانسیل نقطه ای بار الکتریکی
جلسه هفتم - پتانسیل الکتریکی ، معرفی باتری و خازن
جلسه هشتم - خازن
جلسه نهم - خازن
جلسه دهم - جریان های الکتریکی ؛ چگالی سطحی جریان
جلسه یازدهم - میدان مغناطیسی
جلسه دوازدهم - اثر هال (hall) ، موتور الکتریکی
جلسه سیزدهم - میدان مغناطیسی
جلسه چهاردهم - میدان مغناطیسی در سیم لوله ، چنبره و حلقه ، ایجاد جریان توسط میدان مغناطیسی متغیر
جلسه پانزدهم - میدان مغناطیسی
جلسه شانزدهم - القا
جلسه هفدهم - مدار LC
جلسه هجدهم - مدار RLC
جلسه نوزدهم - مدار RLC
جلسه بیستم - خلاصه و یادآوری
جلسه بیست و یکم - آهنربا
جلسه بیست و دوم - پارامغناطیس، فرومغناطیس و دیامغناطیس
جلسه بیست و سوم - امواج الکترومغناطیس
جلسه بیست و چهارم - انرژی امواج الکترومغناطیس
جلسه بیست و پنجم - نور