جلسه سیزدهم - مدل های رگرسیون خطی - تشخیص اشکال مدل

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس
جلسه دوم - عدم قطعیت
جلسه سوم - تئوری مجموعه ها
جلسه چهارم - تئوری احتمالات و قضیه Bayes
جلسه پنجم - تحلیل تصمیم گیری و درخت تصمیم گیری
جلسه ششم - تئوری مطلوبیت مورد انتظار
جلسه هفتم - مدل های احتمالاتی
جلسه هشتم - متغیرهای تصادفی پیوسته
جلسه نهم - استنباط کلاسیک متغیرها
جلسه دهم - احتمال پیشین - توزیع پیش بینانه
جلسه یازدهم - مدل های توزیع چند متغیری
جلسه دوازدهم - مدل های رگرسیون خطی
جلسه سیزدهم - مدل های رگرسیون خطی - تشخیص اشکال مدل
جلسه چهاردهم - مدل های شکنندگی
جلسه پانزدهم - مدل های وقوع
جلسه شانزدهم - Lifetime Maximum
جلسه هفدهم - روش های احتمالاتی
جلسه هجدهم - تحلیل توابع - تبدیل احتمال
جلسه نوزدهم - تبدیل احتمال متغیرهای تصادفی مستقل
جلسه بیستم - بردار اهمیت
جلسه بیست و یکم - تحلیل حساسیت قابلیت اعتماد
جلسه بیست و دوم - تحلیل حساسیت قابلیت اعتماد
جلسه بیست و سوم - Point-fitting SORM
جلسه بیست و چهارم - روش های مختلف نمونه گیری
جلسه بیست و پنجم - تحلیل ریسک: تحلیل قابلیت اعتماد چند مدلی
جلسه بیست و ششم - قابلیت اعتماد سیستم
جلسه بیست و هفتم - ترکیب بارها
جلسه بیست و هشتم - تحلیل ریسک تحت خطرات چندگانه
جلسه بیست و نهم - تحلیل قابلیت اعتماد متغیر در زمان و مکان