جلسه بیست و یکم - ماشین تورینگ نامعین

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس و مبانی درس
جلسه دوم - معرفی DFA
جلسه سوم - خواص بستاری DFA و معرفی NFA
جلسه چهارم - عبارت های منظم و قضیه کلینی
جلسه پنجم - معادل بودن عبارت های منظم و زبان های منظم(قضیه کلینی)
جلسه ششم - لم پمپاژ برای زبان های منظم
جلسه هفتم - مینیمم سازی DFA
جلسه هشتم - قضیه و رابطه ی مای هیل- نرود
جلسه نهم - زبان های مستقل از متن (CFL)
جلسه دهم - صورت نرمال چامسکی و لم پمپاژ
جلسه یازدهم - معادل بودن CFG و NPDA
جلسه دوازدهم - معرفی Pushdown Automata
جلسه سیزدهم - معادل بودن CFG و NPDA (ادامه) ، سلسله مراتب چامسکی
Deterministic Pushdown Automaton (DPDA) 1 - جلسه چهاردهم
Deterministic Pushdown Automaton (DPDA) 2 - جلسه پانزدهم
جلسه شانزدهم - معرفی گرام های مستقل از متن
جلسه هفدهم - معرفی گرامر DCFG(DK-Test) 1
جلسه هجدهم - گرامر LR(1) , LR(0) , DK-Test
جلسه نوزدهم - ماشین های تورینگ(معرفی)
جلسه بیستم - ماشین تورینگ ، چندنواره و معادل بودن
جلسه بیست و یکم - ماشین تورینگ نامعین
جلسه بیست و دوم - تقسیم پذیری
جلسه بیست و سوم - تقسیم ناپذیری(روش قطری سازی)
جلسه بیست و چهارم - Reduction
جلسه بیست و پنجم - تقسیم ناپذیری(Linearly Bounded Automata)
جلسه بیست و ششم - mapping reducibility