جلسه اول - ناخالص سازی (Doping)
جلسه دوم - ناخالص سازی (Doping)
جلسه سوم - انتشار و آشنایی با پیوند PN
جلسه چهارم - پیوند PN در حالت تعادل و بایاس معکوس
جلسه پنجم - پیوند PN در بایاس مستقیم و آشنایی با دیودها
جلسه ششم - مدل های دیود
جلسه هفتم - آنالیز مدارهای دیود
جلسه هشتم - آنالیز مدارهای دیود
جلسه نهم - یک سو کننده نیم موج
جلسه دهم - یک سو کننده نیم موج با بارهای مختلف
جلسه یازدهم - یک سو کننده تمام موج
جلسه دوازدهم - محدود کننده ها
جلسه سیزدهم - ساختار ترانزیستور دو قطبی
جلسه چهاردهم - ویژگی های ترانزیستور دو قطبی
جلسه پانزدهم - بایاس کردن
جلسه شانزدهم - سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک
جلسه هفدهم - مدل سیگنال کوچک
جلسه هجدهم - ترانزیستور PNP
جلسه نوزدهم - Amplifier Evolution
جلسه بیستم - امیتر مشترک
جلسه بیست و یکم - امپدانس ورودی و خروجی
جلسه بیست و دوم - امیتر مشترک با Degeneration
جلسه بیست و سوم - Emitter Degeneration
جلسه بیست و چهارم - روش های بایاس کردن
جلسه بیست و پنجم - روش های بایاس کردن
جلسه بیست و ششم - بیس مشترک
جلسه بیست و هفتم - دنبال کننده ایمیتر
جلسه بیست و هشتم - دنبال کننده به عنوان بافر
جلسه بیست و نهم - آشنایی با MOSFET
جلسه سی ام - مشخصه MOS
جلسه سی و یکم - مشخصه MOS
جلسه سی و دوم - بایاس کردن
جلسه سی و سوم - سیگنال بزرگ
جلسه سی و چهارم - مدل سیگنال کوچک
جلسه سی و پنجم - توپولوژی سورس مشترک
جلسه سی و ششم - توپولوژی سورس مشترک
جلسه سی و هفتم - انواع سورس مشترک
جلسه سی و هشتم - سورس مشترک با Degeneration
جلسه سی و نهم - روش های بایاس کردن و معرفی گیت مشترک
جلسه چهلم - گیت مشترک
جلسه چهل و یکم - دنبال کننده منبع
جلسه چهل و دوم - مدارهای آپ امپ
جلسه چهل و سوم - مدارهای آپ امپ
جلسه چهل و چهارم - آپ امپ غیر خطی، آپ امپ غیر ایده آل
جلسه چهل و پنجم - آپ امپ غیر ایده آل
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم