جلسه اول - مقدمه
جلسه دوم - تعریف سیگنال
جلسه سوم - مقاومت
جلسه چهارم - خازن
جلسه پنجم - مفهوم انرژی و توان
جلسه ششم - آپ امپ
جلسه هفتم - تقویت کننده ها
جلسه هشتم - نقطه کار
جلسه نهم - مدارهای یکسوساز
جلسه دهم - دیود زنر
جلسه یازدهم - ترانزیستور
جلسه دوازدهم - ترانزیستور
جلسه سیزدهم - بایاس ترانزیستور
جلسه چهاردهم - ترانزیستور
جلسه پانزدهم - ترانزیستور
جلسه شانزدهم - ترانزیستور
جلسه هفدهم - ترانزیستور
جلسه هجدهم - تحلیل انواع مدار
جلسه نوزدهم - ترانزیستور
جلسه بیستم - ترانزیستور
جلسه بیست و یکم - ساخت مدارهای منطقی با استفاده از ترانزیستور
جلسه بیست و دوم - پاسخ معادلات
جلسه بیست و سوم - پاسخ پله در مدارها
جلسه بیست و چهارم - مدار مرتبه دوم
جلسه بیست و پنجم - پاسخ مدارها
جلسه بیست و ششم - قضیه اساسی
جلسه بیست و هفتم - نمایش فیزوری
جلسه بیست و هشتم - مدارهای پایین گذر و بالاگذر
جلسه بیست و نهم - سیگنال های سینوسی
جلسه سی ام - مروری بر مباحث ترم
جلسه سی و یکم - حل نمونه سوال
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم