جلسه هفتم - دنباله ی خازن و سلف، سلف غیرخطی ،توان و انرژی، بهم بستن مقاومت ها

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول
جلسه دوم - شناخت عناصر (مقاومت)
جلسه سوم - مدارهای معادل تونن-نورتن- شکل موج ها
جلسه چهارم - تجزیه و تحلیل گره و مش
جلسه پنجم - تجزیه و تحلیل مش- قضیه تونن-نرتن و جمع آثار
جلسه ششم - مدارهای تونن-نورتن-(دنباله) شناخت عناصر پویا (خازن-سلف)
جلسه هفتم - دنباله ی خازن و سلف، سلف غیرخطی ،توان و انرژی، بهم بستن مقاومت ها
جلسه هشتم - بهم بستن مقاومت ها- بهم بستن خازن ها
جلسه نهم - بهم بستن خازن ها وسلف ها-پاسخ حالت پایدار مدارها به ورودی ثابت
جلسه دهم - تقویت کننده ی عملیاتی(Op-Amp)
جلسه یازدهم - مدارهای مرتبه اول
جلسه دوازدهم - مدارهای مرتبه اول(ادامه)
جلسه سیزدهم - پاسخ پله، پاسخ به ورودی های ثابت
جلسه چهاردهم - پاسخ ضربه (دنباله)-مدارهای مرتبه ی دوم
جلسه پانزدهم - مدارهای مرنبه ی دوم(پاسخ پله و ضربه)
جلسه شانزدهم - معادلات حالت
جلسه هفدهم - مدارهای دوگان - سیستم های مشابه - تجزیه تحلیل مدارها
جلسه هجدهم - پاسخ ضربه، پاسخ به ورودی دلخواه
جلسه نوزدهم - انتگرال کانولوشن - پاسخ به ورودی دلخواه در مدارهای LTI
جلسه بیستم - روابط فازوری برای اجزای مدار
جلسه بیست و یکم - دیاگرام برداری - تشدید در مدارهای LC
جلسه بیست و دوم - توابع شبکه-پاسخ فرکانس
جلسه بیست و سوم - توان در جریان های متناوب-انتقال توان ماکزیمم
جلسه بیست و چهارم - مثال هایی از مدارهای متناوب و توابع شبکه
جلسه بیست و پنجم - سیستم های سه فاز متعادل
جلسه بیست و ششم - چند مثال+عناصر ترویج شده
جلسه بیست و هفتم - سلف های تزویج شده
جلسه بیست و هشتم - ترانسفورماتورهای ایده آل
جلسه بیست و نهم - حل چند تمرین از مدارهای تزویج شده
جلسه سی ام - حل چند تمرین