محاسبه ریسک بهترین استراتژی با استفاده از درخت تصمیم