جلسه سیزدهم - ادامه پیاده سازی واحد کنترل به صورت سیم بندی شده

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس و مطالب آن
جلسه دوم - مقدمه درس - روند حرکت تکنولوژی
جلسه سوم - اجزای پایه سخت افزار - کارایی و توان
جلسه چهارم - مرور بر مبانی مورد نیاز از درس مدارهای منطقی
جلسه پنجم - ISA - زبان اسمبلی کامپیوتر پایه
جلسه ششم - ادامه زبان اسمبلی
جلسه هفتم - دستورات حلقه ، زیربرنامه ها و وقفه
جلسه هشتم - رجیستر ها (ثبات) - آشنایی با واحد کنترل
جلسه نهم - سازمان داخلی کامپیوتر پایه
جلسه دهم - پیاده سازی تعدادی از دستورات
جلسه یازدهم - پیاده سازی دستورات دسترسی به حافظه و وقفه
جلسه دوازدهم - پیاده سازی واحد کنترل به صورت سیم بندی شده
جلسه سیزدهم - ادامه پیاده سازی واحد کنترل به صورت سیم بندی شده
جلسه چهاردهم - ارائه مثال هایی از پیاده سازی واحد کنترل
جلسه پانزدهم - طراحی واحد کنترل به صورت ریز برنامه ای
جلسه شانزدهم - ادامه طراحی واحد کنترل به صورت ریز برنامه ای
جلسه هفدهم - ادامه طراحی واحد کنترل به صورت ریز برنامه ای
جلسه هجدهم - سلسله مراتب حافظه
جلسه نوزدهم - بخش ١ - حافظه نهان
جلسه نوزدهم - بخش ٢ - حافظه نهان
جلسه بیستم - ادامه حافظه نهان - حافظه مجازی
جلسه بیست و یکم - ادامه حافظه مجازی - دستگاه های ورودی/خروجی
جلسه بیست و دوم - ادامه دستگاه های ورودی/خروجی - قابلیت اطمینان و روش های محاسبه
جلسه بیست و سوم - بخش ١ - ادامه دستگاه های ورودی/خروجی - روش های دسترسی به آن ها
جلسه بیست و سوم - بخش ٢ - تکمیل مباحث دستگاه های ورودی /خروجی
جلسه بیست و چهارم - معماری پردازنده MIPS
جلسه بیست و پنجم - آشنایی با پیاده سازی به صورت pipeline
جلسه بیست و ششم - پیاده سازی پردازنده MIPS به صورت pipeline
جلسه بیست و هفتم - مخاطرات پیاده سازی pipeline
جلسه بیست و هشتم