جلسه نهم - حل و بررسی چند مسئله در تنش محوری

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه ای بر مقاومت مصالح و مکانیک مواد
جلسه دوم - آشنایی با خواص مواد
جلسه سوم - حالات تنش
جلسه چهارم - ضریب اطمینان در طراحی
جلسه پنجم - بارگذاری محوری - خرپاها
جلسه ششم - تحلیل سازه‌ی خرپا به کمک کامپیوتر
جلسه هفتم - بارگذاری محوری – شفت‌ها و ستون‌ها
جلسه هشتم - کرنش و تنش حرارتی
جلسه نهم - حل و بررسی چند مسئله در تنش محوری
جلسه دهم - تنش و کرنش چند محوره
جلسه یازدهم - مخازن تحت فشار
جلسه دوازدهم - مخازن تحت فشار– سیال تراکم پذیر
جلسه سیزدهم - مخازن تحت فشارتحت بار ترکیبی
جلسه چهاردهم -مخازن تحت فشار با هندسه ی دلخواه، تنش برشی
جلسه پانزدهم - کرنش برشی و تنش پیچشی در میله‌ها
جلسه شانزدهم - پیچش پلاستیک - پیچش مقاطع جدارنازک
جلسه هفدهم - تیر‌ها - توزیع نیروی برشی و ممان خمشی
جلسه هجدهم - خمش در تیرها
جلسه نوزدهم - خمش میله - خمش تاب ها
جلسه بیستم - تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبی
جلسه بیست و یکم - تنش و تغییر شکل قاب ها بر اثر بارگذاری ترکیبی
جلسه بیست و دوم - رابطه تنش برشی و مدل خمشی
جلسه بیست و سوم - توزیع برش در مقاطع جدار نازک و مرکز برش
جلسه بیست و چهارم - بهینه سازی تیر ها - دایره مور
جلسه بیست و پنجم - اصلاح جلسه 11 و دایره مور