جلسه بیست و هفتم - معانی شناسی منطق زمان

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس منطق ریاضی از نگاه تاریخی
جلسه دوم - معرفی منطق گزاره ها(زبان)
جلسه سوم - معناشناسی
جلسه چهارم - ادامه ی معناشناسی
جلسه پنجم - شروع نظریه برهان
جلسه ششم - نظریه برهان (روش اصل موضوعی)
جلسه هفتم - معرفی دستگاه استنتاج طبیعی برای منطق گزاره ها(NP)
جلسه هشتم - قضیه تمامیت
جلسه نهم - اثبات قضیه تمامیت
جلسه دهم - معنا شناسی جبری
جلسه یازدهم - تمامیت جبری(ادامه)
جلسه دوازدهم - روشی تابلو برای منطق گزاره ای
جلسه سیزدهم - منطق مرتبه اول(معرفی زبان و فرمول)
جلسه چهاردهم - منطق مرتبه اول(معنا شناسی)
جلسه پانزدهم - منطق مرتبه اول _ادامه
جلسه شانزدهم - نشاندن و زیر ساخت
جلسه هفدهم - حل سوالات میان ترم
جلسه هجدهم - جانشینی در منطق مرتبه اول
جلسه نوزدهم - نظریه برهان برای منطق مرتبه اول
جلسه بیستم - نظریه برهان برای منطق مرتبه اول
جلسه بیست و یکم - قضیه تمامیت مرتبه اول (جلسه اول)
جلسه بیست و دوم - اثبات قضیه تمامیت(بخش پایانی)
جلسه بیست و سوم - نتایج قضیه تمامیت و فشردگی
جلسه بیست و چهارم - قضیه لوفن هایم اسکولم و نتایج ان
جلسه بیست و پنجم - خوانا نیست
جلسه بیست و ششم - معرفی منطق LTL
جلسه بیست و هفتم - معانی شناسی منطق زمان
جلسه بیست و هشتم - فرمول های هم ارز در LTL
جلسه بیست و نهم - صوری سازی برهان با ایزابل