جلسه پنجم - دسته بندی سیستمهای نرم افزار، سیستمهای اطلاعاتی وERP

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
جلسه دوم - مختصری بر پیش نیازهای ضروری درس
جلسه سوم - مفهومEnterprise Architecture
جلسه چهارم (بخش اول) - شرح پروژه-مفهومSyntax Validationدر معماری چند لایه
جلسه چهارم (بخش دوم) - شرح پروژه-مفهوم و معماریException Handlingدر معماری چند لایه
جلسه چهارم (بخش سوم) - شرح پروژه-تحلیل و طراحی ماژولهایFile Access وDynamic Rules
جلسه پنجم - دسته بندی سیستمهای نرم افزار، سیستمهای اطلاعاتی وERP
جلسه ششم - ساختار شرکتهای نرم افزاری
جلسه هفتم (بخش اول) - شرح پروژه-تحلیل و طراحیForm Builder Tools
جلسه هفتم (بخش دوم) - شرح پروژه-تحلیل، طراحی و معماریCode Generation Tools
جلسه هشتم - مشخصه های کیفی، معماری نرم افزار، سبکهای معماری نرم افزار
جلسه نهم - الگوها، موئلفه ها و چارچوبهای نرم افزاری
جلسه دهم (بخش اول) - شرح پروژه-تحلیل و طراحی ماژولAuthentication & Authorization
جلسه دهم (بخش دوم) - شرح پروژه-مدلسازی داده ماژولAuthentication & Authorization
جلسه یازدهم - مقدمات طراحی معماری سیستمهای نرم افزار سازمانی (ESAD)
جلسه دوازدهم - ارزیابی و انتخاب متدولوژی، چارچوب و ابزار
جلسه سیزدهم (بخش اول) - بررسی چارچوبها و ابزار مبتنی برJavaبرای سیستمهای بزرگ
جلسه سیزدهم (بخش دوم) - پروژهLucyArch1-مقدمات، ابزار و معماری
جلسه سیزدهم (بخش سوم) - پروژهLucyArch1-پیاده سازیCRUD
جلسه سیزدهم (بخش چهارم) - پروژهLucyArch1-پیاده سازیUCهای اصلی
جلسه سیزدهم (بخش پنجم) - پروژهLucyArch1-بهینه سازی کدها
جلسه چهاردهم - (ESAD)-بخش اول تشریح معماریCore-Extended
جلسه پانزدهم - (ESAD)-بخش دوم تشریح معماریCore-Extended
جلسه شانزدهم - (ESAD)-ساختار و معماری اولیه مخصوص سیستمهای سازمانی (ERP)
جلسه هفدهم - (ESAD)- معماری ماژولهای سیستمهای سازمانی (ERP)
جلسه هجدهم: (ESAD)- یک نمونه معماری ماژولار و مبتنی بر SOA برای ERP