جلسه ۱۱ - فضای برداری ، فضای هیلبرت(بخش دوم)

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه ۱ - مروری بر فیزیک کلاسیک
جلسه ۲ - مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)
جلسه ۳ (بخش ۱) - مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)
جلسه ۳ (بخش ۲) - مروری بر فیزیک کلاسیک (ادامه)
جلسه ۴ (بخش ۱) - تولد مکانیک کوانتومی
جلسه ۴ (بخش ۲) - تولد مکانیک کوانتومی
جلسه ۵ (بخش ۱) - تولد مکانیک کوانتومی (ادامه)
جلسه ۵ (بخش ۲) - تولد مکانیک کوانتومی (ادامه)
جلسه ۶ - اثر فوتو الکتریک ، اثر کامپتون ، مدل بور (بخش اول)
جلسه ۶ - اثر فوتو الکتریک ، اثر کامپتون ، مدل بور (بخش دوم) - مقدمه کوانتوم مکانیک
جلسه ۷ - مدل بور ، اصول هایزنبرگ
جلسه ۸ - اصل تناظر ، مکانیک ماتریسی، مکانیک موجی
جلسه ۹ - مکانیک ماتریسی هایزنبرگ ، مکانیک موجی شرودینگر
جلسه ۱۰ - معادله شرودینگر، تعبیر احتمالاتی ، اصل عدم قطعیت (بخش اول)
جلسه ۱۰ - معادله شرودینگر، تعبیر احتمالاتی ، اصل عدم قطعیت (بخش دوم)
جلسه ۱۱ - فضای برداری ، فضای هیلبرت(بخش اول)
جلسه ۱۱ - فضای برداری ، فضای هیلبرت(بخش دوم)
جلسه ۱۲ - مسئله مقدار ویژه ، عملگرها(بخش اول)
جلسه ۱۲ - مسئله مقدار ویژه ، عملگرها(بخش دوم)
جلسه ۱۳ - ضرب تانسوری ، تابع دلتا دیراک(بخش اول)
جلسه ۱۳ - ضرب تانسوری ، تابع دلتا دیراک(بخش دوم)
جلسه ۱۴ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی (بخش اول)
جلسه ۱۴ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش دوم)
جلسه ۱۵ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش سوم)
جلسه ۱۵ - اصول موضوع مکانیک کوانتومی(بخش چهارم)
جلسه ۱۶ - آزمایش اشترن گرلاخ (بخش اول)
جلسه ۱۶ - آزمایش اشترن گرلاخ (بخش دوم)
جلسه ۱۷ - اسپین ، تکانه و مختصات (بخش اول)
جلسه ۱۷ - اسپین ، تکانه و مختصات(بخش دوم)
جلسه ۱۸ - کوانتوم 1 بعدی و 3 بعدی (بخش اول)
جلسه ۱۸ - کوانتوم 1 بعدی و 3 بعدی (بخش دوم)
جلسه ۱۹ - اصل عدم قطعیت ، معادله شرودینگر(بخش اول)
جلسه ۱۹ - اصل عدم قطعیت ، معادله شرودینگر (بخش دوم)
جلسه ۲۰ - طیف انرژی و چاه پتانسیل
جلسه ۲۱ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی(بخش اول)
جلسه ۲۱ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی(بخش دوم)
جلسه ۲۲ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی ، سد موج ، پراکندگی(بخش اول)
جلسه ۲۲ - چاه پتانسیل محدود ، چاه پتانسیل دلتا و مدل مولکولی ، سد موج ، پراکندگی(بخش دوم)
جلسه ۲۳ - یک یادآوری ، پراکندگی، پتانسیل پایه(بخش اول)
جلسه ۲۳ - یک یادآوری ، پراکندگی ، پتانسیل پایه(بخش دوم)
جلسه ۲۴ - پتانسیل پایه ، تونل زنی(بخش اول)
جلسه ۲۴ - پتانسیل پایه ، تونل زنی(بخش دوم)
جلسه ۲۵ - هارمونیک اوسیلاتور(بخش اول)
جلسه ۲۵ - هارمونیک اوسیلاتور(بخش دوم)
جلسه ۲۶ - ادامه نوسانگر ، تقارن در کوانتوم
جلسه ۲۷ - گروه تبدیل(بخش اول)
جلسه ۲۷ - گروه تبدیل(بخش دوم)