جلسه سوم - نکاتی درباره معادلات ماکسول در حوزه زمان

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس میدان امواج و محتوای آن
جلسه دوم - معذفی قوانین حاکم بر میدان های متغیر با زمان، معادلات ماکسول
جلسه سوم - نکاتی درباره معادلات ماکسول در حوزه زمان
جلسه چهارم - معادلات ماکسول در حوزه فرکانس
جلسه پنجم - شرایط مرزی میدان های متغیر با زمان و قضیه یکتایی
جلسه ششم - الکترومغناطیس مدارومعرفی خطوط انتقال
جلسه هفتم - تحلیل خطوط انتقال در حوزه زمان
جلسه هشتم - حالت های گذرا در خطوط انتقال
جلسه نهم - انعکاس سنجی حوزه زمان و خطوط انتقال دز حوزه فرکانس
جلسه دهم - حل خط انتقال
جلسه یازدهم - دیاگرام اسمیت و کاربردهای آن در تحلیل خطوط انتقال بدون تلف
جلسه دوازدهم - خطوط انتقال با تلف در حالت دائمی سینوسی
جلسه سیزدهم - امواج صفحه ای یکنواخت در فضای بیکران
جلسه چهاردهم - موج صفحه ای در حالت دائمی سینوسی
جلسه پانزدهم - قضیه پوینتینگ
جلسه شانزدهم - قضیه poynting در حالت دائمی سینوسی
جلسه هفدهم - نفوذ میدان های الکترومغناطیسی
جلسه هجدهم - امپلانس داخلی هادی های خوب و مدل امپلانس سطحی برای محاسبه تلف هادی
جلسه نوزدهم - ادامه تحلیل دقیق توزیع جریان در یک سیم
جلسه بیستم- انتشار موج در محیط با تلف
جلسه بیست و یکم - برخورد نرمال امواج صفحه ای به فصل مشترک در محیط عایق و تعمیم آن به محیط های کلی
جلسه بیست و دوم - برخورد نرمال موج صفحه ای به فصل مشترک محیط های چندلایه
جلسه بیست و سوم - برخورد مایل موج صفحه ای به فصل مشترک در محیط عایق
جلسه بیست و چهارم - برخورد مایل به فصل مشترک در محیط عایق
جلسه بیست و پنجم - مثال هایی از برخورد مایل به موج صفحه ای و آغاز فصل پنجم
جلسه بیست و ششم - پتانسیل های تاخیری در حوزه زمان و فرکانس
جلسه بیست و هفتم - محاسبه میدان تشعشع دور یک آنتن و روش میدان دور برای محاسبه مقاومت تشعشعی
جلسه بیست و هشتم - تحلیل کلاسیک
جلسه بیست و نهم -