جلسه 1 - میکرو کرنل - مقدمه
جلسه 2 - میکرو کنترلر - آزمایشگاه 1
جلسه 3 - میکروکنترلر - تایمر
جلسه 4 - میکروکنترلر - صفحه نمایش 1
جلسه 5 - میکروکنترلر - صفحه نمایش 2
جلسه 6 - میکروکنترلر - مثال های بیشتری از تایمر
جلسه 7 - میکروکنترلر - دی ام ام و آزمایشگاه 2
جلسه 8 - میکروکنترلر - آزمایشگاه 2 و مقدمه ADC
جلسه 9 - میکروکنترلر - آزمایشگاه 2
جلسه 10 - میکروکنترلر - خواندن از ADC
جلسه 11 - میکروکنترلر - صفحه کلید
جلسه 12 - میکروکنترلر - ADC , DDS
جلسه 13 - میکروکنترلر - ساخت صدا 1
جلسه 14 - میکرو کنترلر - ساخت صدا 2
جلسه 15 - میکروکنترلر - منبع نویز - PWM - DDS
جلسه 16 - میکروکنترلر - تولید صدا با PWM
جلسه 17 - میکروکنترلر - مطالب بیشتری از صفحه کلید
جلسه 18 - میکروکنترلر - موتور
جلسه 19 - میکروکنترلر - 1 Kernel
جلسه 20 - میکروکنترلر - Kernel 2
جلسه 21 - میکروکنترلر - PID
جلسه 22 - میکروکنترلر - کنترل PID موتور
جلسه 23 - میکروکنترلر - فکرهای مختلف قبل از تعطیلی بهار
جلسه 24 - میکروکنترلر - پروژه
جلسه 25 - میکروکنترلر - پروتوکل USART
جلسه 26 - میکروکنترلر - ماجول RF
جلسه 27 - میکروکنترلر - پروتوکل SPI
جلسه 28 - میکروکنترلر - پروتوکل TWI , I2C
جلسه 29 - میکروکنترلر - انواع موتور
جلسه 30 - میکروکنترلر - سنسور
جلسه 31 - میکروکنترلر - سنسور و تقویت کننده
جلسه 32 - میکروکنترلر - ایمنی
جلسه 33 - میکروکنترلر - ایمنی
جلسه 34 - میکروکنترلر - زبان اسمبلی
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم