جلسه یازدهم - فاصله سنجی ستاره ها

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس - نجوم کروی
جلسه دوم - مشخص کردن ستاره در کره ی سماوی
جلسه سوم - مختصات عرض و طول سماوتی
جلسه چهارم - طلوع و غروب ستاره ها
جلسه پنجم - شفق و فلق
جلسه ششم - طول و عرض کهکشانی
جلسه هفتم - اصول اساسی نجوم
جلسه هشتم - طول همدوسی یک ستاره و چشمک زدن آن
جلسه نهم - ماه های نجومی
جلسه دهم - جزر و مد
جلسه یازدهم - فاصله سنجی ستاره ها
جلسه دوازدهم - خورشید نمونه ای از ستاره ها
جلسه سیزدهم - خورشید نمونه ای از ستاره ها
جلسه چهاردهم - ادامه مباحث خورشید
جلسه پانزدهم - نیروهای هسته ای
جلسه شانزدهم - پایداری و ناپایداری هسته های اتم
جلسه هفدهم - انرژی هسته ای در خورشید و تبدیل آن به تابش
جلسه هجدهم - حالت های نهایی ستاره ها
جلسه نوزدهم - حالت های نهایی ستاره ها
جلسه بیستم - ستاره نوترونی
جلسه بیست و یکم - تپ اخترها
جلسه بیست و دوم - سیاه چاله ها
جلسه بیست و سوم - تشکیل پیش ستاره
جلسه بیست و چهارم - تحول ستاره ها در نمودار H-R
جلسه بیست و پنجم - ستاره های دوتایی
جلسه بیست و ششم - ستاره های دوتایی