جلسه سیزدهم - الگوریتم‌های تقریبی (۱) و انواع مختلف آنها

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه ای بر طراحی الگوریتم‌ها
جلسه دوم - مقدمه‌ای بر طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها (روش تقسیم و غلبه، روش برنامه ریزی پویا)
جلسه سوم - مقدمه‌ای بر طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها (روش حریصانه، روش برگشت به عقب، روش شاخه و تحدید)
جلسه چهارم - رده بندی مسائل محاسباتی (مسائل NP-Hard ، NP ، P و NP-Complete)
جلسه پنجم - اثبات NP-کامل بودن مسائل محاسباتی (۱)
جلسه ششم - اثبات NP-کامل بودن مسائل محاسباتی (۲)
جلسه هفتم - الگوریتم‌های شبه چندجمله‌ای
جلسه هشتم - مسائل قویا NP-سخت، الگوریتم‌های پارامتری سازی شده
جلسه نهم - الگوریتم‌های پارامتری سازی شده، روش شاخه و تحدید
جلسه دهم - کاهش نرخ رشد توابع مربوط به پیچیدگی الگوریتم‌ها
جلسه یازدهم - جستجوی محلی و جستجوی محلی با عمق متغیر
جلسه دوازدهم - رده بندی مسائل از دیدگاه روش جستجوی محلی
جلسه سیزدهم - الگوریتم‌های تقریبی (۱) و انواع مختلف آنها
جلسه چهاردهم - الگوریتم‌های تقریبی (۲)
جلسه پانزدهم - الگوریتم‌های تقریبی (۳) و پایداری آنها
جلسه شانزدهم - الگوریتم‌های تقریبی (۴)
جلسه هفدهم - الگوریتم‌های تقریبی (۵)
جلسه هجدهم - رده بندی مسائل از دیدگاه الگوریتم‌های تقریبی
جلسه نوزدهم - الگوریتم‌های تصادفی (۱) و انواع مختلف آن‌ها
جلسه بیستم - الگوریتم‌های تصادفی (۲)
جلسه بیست و یکم - الگوریتم‌های تصادفی (۳)
جلسه بیست و دوم - الگوریتم‌های تصادفی (۴)
جلسه بیست و سوم - الگوریتم‌های تقریبی-تصادفی
جلسه بیست و چهارم - الگوریتم‌های تصادفی (تشخیص اول بودن اعداد)