جلسه بیست و ششم - dynkin diagram

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

جلسه بعدی این درس که جلسه آخر می باشد به دلیل مشکلات فنی موجود نیست.
دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - تعریف و خواص ابتدایی گروه،قسمت اول
جلسه دوم - تعریف و خواص ابتدایی گروه،قسمت دوم
جلسه سوم - ساختارهای درون گروه، قسمت اول
جلسه چهارم - ساختارهای درون گروه ،قسمت دوم
جلسه پنجم - همسانی و یکسانی گروه ها
جلسه ششم - عمل گروه های یک مجموعه(قسمت اول )
جلسه هفتم - عمل گروه های یک مجموعه(قسمت دوم )
جلسه هشتم - گروه های ماتریسی(قسمت اول)
جلسه نهم - گروه های ماتریسی (قسمت دوم)
جلسه دهم - گروه های ماتریسی (قسمت سوم)
جلسه یازدهم -گروه های پیوسته (قسمت اول)
جلسه دوازدهم - گروه های پیوسته یا توپولوژیک(قسمت دوم)
جلسه سیزدهم - جبروگروه لی(قسمت اول)
جلسه چهاردهم - گروه لی(قسمت دوم)
جلسه پانزدهم - نظریه نمایش گروه های ؟(قسمت اول)
جلسه شانزدهم - نظریه نمایش(قسمت دوم)
جلسه هفدهم - نظریه نمایش(قسمت سوم)
جلسه هجدهم - نظریه نمایش(قسمت چهارم)
جلسه نوزدهم - نظریه نمایش و جبر لی
جلسه بیستم - ساختمان جبرهای لی(قسمت دوم)
جلسه بیست و یکم - جیرهای لی ساده
جلسه بیست و دوم - ساختمان جبرهای لی(قسمت اول)
جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم - ساختمان جبرهای لی ساده(قسمت اول)
جلسه بیست و پنجم - ساختمان فضای ریشه ها
جلسه بیست و ششم - dynkin diagram
جلسه بیست و هفتم: بررسی خواص ریشه‌های جبری