جلسه بیست و دوم - عدل - تحلیل فرض در مسائل هندسه 2

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - خزلی - چهارضلعی محاطی 1
جلسه دوم - خزلی - چهارضلعی محاطی 2
جلسه سوم - خزلی - چهارضلعی محاطی 3
جلسه چهارم - خزلی - چهارضلعی محاطی 4
جلسه پنجم - خزلی - چهارضلعی محاطی 5
جلسه ششم - خزلی - چهارضلعی محاطی 6
جلسه هفتم - خزلی - چهارضلعی محاطی 7
جلسه هشتم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 1
جلسه نهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 2
جلسه دهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 3
جلسه یازدهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 4
جلسه دوازدهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 5
جلسه سیزدهم - حمیدی - روش‌های جبری در هندسه 6
جلسه چهاردهم - نوربخش - قوت 1
جلسه پانزدهم - نوربخش - قوت 2
جلسه شانزدهم - نوربخش - قوت 3
جلسه هفدهم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 1
جلسه هجدهم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 2
جلسه نوزدهم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 3
جلسه بیستم - عدل - رسم شکل در مسائل هندسه 4
جلسه بیست و یکم - عدل - تحلیل فرض در مسائل هندسه 1
جلسه بیست و دوم - عدل - تحلیل فرض در مسائل هندسه 2
جلسه بیست و سوم - عدل - تحلیل حکم در مسائل هندسه