فصل اول - مقدمه اي بر نرم افزار آماري SPSS
 
17 سوال
    
11:18 1399/01/24
فصل دوم - تحليل توصيفي داده ها با نرم افزار SPSS
 
2 سوال
    
16:32 1398/08/16
فصل سوم - نمودارهاي آماري در SPSS
 
1 سوال
    
01:26 1398/04/19
فصل چهارم - مقايسه ميانگين متغيرها با استفاده از آزمون پارامتريک و ناپارامتريک
 
13 سوال
    
21:45 1399/02/12
فصل پنجم - تحليل روابط بين متغيرهاي کمي و کيفي
 
5 سوال
    
18:00 1397/12/27
فصل ششم - بخش يافته هاي آماري در پايان نامه و مقاله با استفاده از SPSS
 
10 سوال
    
16:02 1399/02/03
سوالات اخیر
دو جامعه نرمال

سلام ، در آموزش بیان شد که از آزمون های پارامتریک زمانی استفاده می شود دو جامعه نرمال باشند آیا برای متغییر جنسیت برای دو گروه زن و مرد آزمون نرمال بودن گرفته شد و در متغییر جنسیت که زن و مرد با هم قرار دارند چگونه می شود آزمون نرمال گرفته شود ؟

2 پاسخ
0 امتیاز
a.a.kh
21:45 1399/02/12
کمی و کیفی

با سلام گفتین که در آزمون های پارامتریک از دو جامعه کمی استفاده می شود آیا جنسیت که کیفی است چرا آزمون t مستقل گرفته شد؟

1 پاسخ
0 امتیاز
a.a.kh
21:42 1399/02/12
پروژه نهایی

با سلام واحترام

در فرضیه ی دوم پروژه نهایی،آیا منظور از مشارکت،مولفه مشارکت پذیری  است؟

1 پاسخ
0 امتیاز
نرگس سالدرگر
01:06 1399/01/28
پروژه نهایی

با سلام واحترام

در خصوص سوال اول پروژه برای استخراج پایایی مولفه ها، آیا کافی است که فقط از آزمون آلفا استفاده کنیم یا باید از روش دو نیمه کردن هم استفاده کنیم؟

و در ضمن آیا باید گزارش spss را برای پایایی خروجی بگیریم یا در فقط مقادیر آلفا را در یک پاراگراف بنویسیم؟

 

 

 

2 پاسخ
0 امتیاز
نرگس سالدرگر
11:41 1399/01/27
انتخاب آزمون

سلام. درباره سوال سوم پروژه نهایی من نرما بودن را چک کردم و نرمال نیستند داده های A,B,C,D,E,F,G  پس از ازمون ناپارامتریک باید استفاده شود و باید از آزمون سه گروه مستقل ناپارامتریک (میانه یا کروسکال والیس) برای گویه ها یعنی سوالات a1 بعنوان مثال استفاده کنم؟ و بعدش باید چیکار کنم . من کلا گیج شدم

1 پاسخ
0 امتیاز
مهرداد احسانی
12:49 1399/01/25