جلسه اول - بررسی نمایش های یک سیستم
جلسه دوم - ادامه بررسی نمایش های یک سیستم
جلسه سوم - تبدیل Z
جلسه چهارم - ویژگی های تبدیل Z
جلسه پنجم - تبدیل Z یک طرفه - نمونه برداری
جلسه ششم - Discrete Time Processing of continuous Time signals
جلسه هفتم - تغییر نرخ نمونه برداری
جلسه هشتم - پردازش سیگنال های چند نرخی
جلسه نهم - توزیع بلوک های A/D و D/A
جلسه دهم - بررسی اثر قطب و صفرها در نمودار H(z)
جلسه یازدهم - به دست آوردن H(z) و معرفی min phase
جلسه دوازدهم - فاز خطی تعمیم یافته و خصوصیات سیستم های دارای این خاصیت
جلسه سیزدهم - (نمودار عبور) flow graph
جلسه چهاردهم - فیلترهای لتیس
جلسه پانزدهم - بررسی اثرات کوانتیزه کردن
جلسه شانزدهم - اضافه کردن ضریب scale به ساختار برای پرهیز از overflow
جلسه هفدهم - ساختن فیلترهای گسسته در زمان از روی فیلترهای پیوسته در زمان
جلسه هجدهم - Bilinear Transformation
جلسه نوزدهم - طراحی فیلترهای FIR
جلسه بیستم - طراحی فیلترهای FIR
جلسه بیست و یکم - DFT
جلسه بیست و دوم - DFT
جلسه بیست و سوم - بیان DCT و الگوریتم FFT
جلسه بیست و چهارم - تبدیل های هیلبرت
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم