جلسه چهاردهم - تورم

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمات نسبیت عام
جلسه دوم - مقدمات نسبیت عام
جلسه سوم - معادله انیستین
جلسه چهارم - اصل کیهان شناختی
جلسه پنجم - مقدمات کیهان شناسی
جلسه ششم - معادلات فریدمان
جلسه هفتم - معادلات فریدمان ، مروری بر مدلهای کیهان شناسی منسوخ
جلسه هشتم - ثابت کیهان شناختی ، پارامترهای مشاهده ای
جلسه نهم - تخمین عمر جهان
جلسه دهم - پیش بینی اشعه ی کیهانی
جلسه یازدهم - پتانسیل شیمیایی ذرات بنیادی
جلسه دوازدهم - ترمودینامیک کیهان شناسی و مسائل نوترینوها
جلسه سیزدهم - ورای مدل استاندارد کیهان شناسی
جلسه چهاردهم - تورم
جلسه پانزدهم - مشکلات کیهان شناسی استاندارد و مدل های تورمی - استاد ابوالحسنی
جلسه شانزدهم - مدل های تورمی - استاد ابوالحسنی
جلسه هفدهم - سیاهچالها
جلسه هجدهم - سطوح نورگونه - استاد منصوری
جلسه نوزدهم - مسائل بنیادی کیهان شناسی
جلسه بیستم - فلسفه و کیهان شناسی
جلسه بیست یکم - تورم
جلسه بیست دوم - کیهان شناسی نیوتونی
جلسه بیست سوم - گرانش ، کیهان شناسی کوانتومی
جلسه بیست چهارم - ادامه کیهان شناسی کوانتومی