مکالمه انگلیسی در فرودگاه
 
0 سوال
    
10:37 1400/11/23
مکالمه انگلیسی در مورد حمل و نقل
 
0 سوال
    
10:37 1400/11/23
مکالمه انگلیسی در مورد خرید
 
0 سوال
    
10:37 1400/11/23
مکالمه انگلیسی در مورد غذا
 
0 سوال
    
22:38 1401/06/14
مکالمه انگلیسی در مورد رژیم غذایی
 
0 سوال
    
10:38 1400/11/23
مکالمه انگلیسی در مورد بهداشت و زیبایی
 
0 سوال
    
10:38 1400/11/23
مکالمه انگلیسی در مورد بیماری و سلامت
 
0 سوال
    
10:38 1400/11/23
مکالمه انگلیسی در سینما
 
0 سوال
    
10:38 1400/11/23