آشنایی با بخش‌های اسپیکینگ تافل
 
0 سوال
    
17:24 1402/04/20
Independent Task
 
0 سوال
    
11:36 1401/12/09
Integrated Task 1
 
0 سوال
    
11:36 1401/12/09
Integrated Task 2
 
0 سوال
    
11:36 1401/12/09
Integrated Task 3
 
0 سوال
    
11:37 1401/12/09