فصل اول: کاربرد الگوریتم‌های فرااکتشافی
 
0 سوال
    
12:57 1402/01/15
فصل دوم: معرفی شش الگوریتم فرااکتشافی
 
0 سوال
    
11:51 1401/11/26
فصل سوم: انتخاب ویژگی، تابع برازندگی، انتخاب تصادفی
 
0 سوال
    
11:51 1401/11/26
فصل چهارم: مروری بر روش‌های یادگیری ماشین، الگوریتم طبقه‌بندی و معیارهای ارزیابی
 
0 سوال
    
11:51 1401/11/26
فصل پنجم: نصب پایتون و شروع پیاده‌سازی مقدمات الگوریتم‌های فرااکتشافی
 
0 سوال
    
12:57 1402/01/15
فصل ششم: پیاده‌سازی الگوریتم وال دودویی ساده و پیشرفته
 
0 سوال
    
11:51 1401/11/26
فصل هفتم: تشریح پیاده‌سازی الگوریتم کلونی زنبور
 
0 سوال
    
11:52 1401/11/26
فصل هشتم: نکات تکمیلی برای انجام پایان‌نامه، مقاله و پروژه
 
0 سوال
    
10:13 1402/04/08