مروری بر گرامر مقدماتی
 
21 سوال
    
03:58 1402/08/10
جمله‌واره‌های زمان | Time Clauses
 
8 سوال
    
04:02 1402/08/10
ضمایر | Pronouns
 
1 سوال
    
03:25 1402/08/10
جمله‌واره‌ها | Clauses
 
4 سوال
    
01:57 1402/05/28
حروف اضافه | Prepositions
 
11 سوال
    
10:10 1402/08/10
حال کامل | Present Perfect
 
4 سوال
    
01:20 1402/05/28
افعال کمکی | Modals
 
6 سوال
    
02:59 1402/08/10
ماضی بعید | Past Perfect
 
1 سوال
    
03:01 1402/08/10
جملات شرطی | Conditional Sentences
 
0 سوال
    
10:23 1399/12/17
نقل قول | Reported Speech
 
3 سوال
    
03:03 1402/08/10
قیدها | Adverbs
 
9 سوال
    
04:04 1402/08/10
مصدر | Infinitive
 
3 سوال
    
03:23 1402/08/10
مجهول | Passive
 
3 سوال
    
03:13 1402/08/10
پروژه نهایی و جزوه
 
1 سوال
    
15:22 1402/04/24
سوالات اخیر
cousin
سلام استاد. لطفاً بفرمایید چگونه معنای را تشخیص بدهیم (دخترعمو، دختردایی، پسردایی و...)؟ این عبارت، بدون هیچ نشانه‌ای برای تشخیص، عنوان شعری است: My sneaky cousin
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:18 1402/08/10
be supposed to, be meant to
سلام استاد. دو عبارت be supposed to, be meant to باهم تفاوتی دارند؟
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:21 1402/08/10
بررسی تأکید refuse
سلام استاد. باتوجه به کلمهٔ refused، آیا جملهٔ اول تأکید بیشتری نسبت به جمله دوم دارد؟ He refused to eat anything. He didn't eat anything.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:23 1402/08/10
ضمیر تأکیدی
سلام استاد. آیا herself در این جمله،‌ ضمیر تأکیدی است؟ با توجه به فعل، به نظرم احتیاجی به تأکید بر فعل نیست. Amy had a great vacation. She really enjoyed herself. (منبع: کتاب Grammar in use, unit 80A)
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:25 1402/08/10
the hospital, hospital
سلام استاد. اگر the همراه کلمات hospital, bank بیاید، معنایشان کاملاً فرق می‌کند؟ در کتاب نوشته اگر the همراه با college, class بیاید، معنایشان کاملاً باهم فرق می‌کند. (منبع: کتاب Grammar in use, unit 72B)
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
03:33 1402/08/10