مروری بر گرامر مقدماتی
 
13 سوال
    
14:25 1402/06/11
جمله‌واره‌های زمان | Time Clauses
 
7 سوال
    
14:18 1402/06/11
ضمایر | Pronouns
 
0 سوال
    
14:19 1402/06/11
جمله‌واره‌ها | Clauses
 
4 سوال
    
01:57 1402/05/28
حروف اضافه | Prepositions
 
10 سوال
    
14:19 1402/06/11
حال کامل | Present Perfect
 
4 سوال
    
01:20 1402/05/28
افعال کمکی | Modals
 
6 سوال
    
14:25 1402/06/11
ماضی بعید | Past Perfect
 
1 سوال
    
14:17 1402/06/11
جملات شرطی | Conditional Sentences
 
0 سوال
    
10:23 1399/12/17
نقل قول | Reported Speech
 
3 سوال
    
14:17 1402/06/11
قیدها | Adverbs
 
8 سوال
    
14:18 1402/06/11
مصدر | Infinitive
 
1 سوال
    
14:25 1402/06/11
مجهول | Passive
 
3 سوال
    
14:25 1402/06/11
پروژه نهایی و جزوه
 
1 سوال
    
15:22 1402/04/24
سوالات اخیر
which
سلام استاد. چرا بعد از which فاعل را نیاورده؟ مگر در حالتی که ضمیر موصول فاعلی باشد، آوردن فاعل بعد از آن اجباری نیست؟ Simon and Sandra never wanted to have children, which surprised some of their friends.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:57 1402/05/28
because, so
سلام استاد. مگر جملهٔ بعد از because نتیجهٔ جملهٔ قبلی نیست؟ پس چرا به جای آن کلمهٔ so را نیاوردید؟ True, but if it's will be only for a year, I can manage that. What's certain is that if I don't make a move soon, it'll be too late because I'll lose my nerve. منبع: جزوهٔ گرامر متوسط، صفحهٔ 227
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:55 1402/05/28
a wood fire
سلام استاد. معنای a wood fire «کورهٔ آتش چوبی» است؟ Originally iron was made using a wood fire.
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:52 1402/05/28
late
سلام استاد. معنای late به عنوان صفت، «جدید» است؟ منبع: جزوهٔ گرامر متوسط، صفحهٔ 265
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:49 1402/05/28
In his Times column
سلام استاد. چرا در ابتدای جمله از his استفاده کرده؟ بدون آن هم معنای جمله کامل بود. In his Times column, Wilson said that “At Gloaming” was the best film he had seen for a long time. منبع: جزوهٔ گرامر متوسط، صفحهٔ 258
1 پاسخ
0 امتیاز
mgh
01:47 1402/05/28