فصل1: مبانی یک پژوهش علمی
 
3 سوال
    
20:57 1401/05/16
فصل 2: آمار
 
3 سوال
    
13:22 1401/05/19
فصل3: طراحی یک پژوهش و ورود به نرم افزار
 
5 سوال
    
21:45 1401/07/15
فصل4:ورود به نرم افزار
 
12 سوال
    
11:36 1402/07/19
فصل5: توصیف داده ها و ترسیم نمودار
 
9 سوال
    
23:28 1401/06/24
فصل6: دستکاری داده ها
 
3 سوال
    
21:41 1401/05/05
فصل 7: اعتبار و قابلیت اعتماد
 
1 سوال
    
01:37 1402/07/29
فصل8: همبستگی
 
3 سوال
    
01:40 1402/07/29
فصل9: رگرسیون
 
11 سوال
    
01:41 1402/07/29
فصل10: تحلیل عاملی
 
2 سوال
    
13:35 1402/08/19
فصل11: آزمون t
 
2 سوال
    
11:35 1402/06/15
فصل12: تحلیل واریانس
 
3 سوال
    
15:15 1400/08/05
فصل13: تحلیل کوواریانس
 
3 سوال
    
14:14 1402/06/11
فصل14: امار ناپارامتریک
 
4 سوال
    
11:18 1401/03/29
سوالات اخیر
اندازه رخداد در R
مفهوم اندازه رخداد در R را متوجه نشدم. متغیر دوم چقدر میزان افزایش یا کاهش متغیر ملاک را گزارش می دهد؟
0 پاسخ
0 امتیاز
زینب پیروی نژاد
18:22 1402/07/23
تباچینک و فیدل
منبع اصلی و سال تباچینک و فیدل را معرفی می فرمایید؟
1 پاسخ
0 امتیاز
زینب پیروی نژاد
01:39 1402/07/29
scatterplot
در همبستگی، اگر scatterplot منحنی بود به چه معناست؟ و این که نمیشود از پیرسون استفاده کرد آیا باید از آزمون جایگزینی استفاده کرد؟
1 پاسخ
0 امتیاز
زینب پیروی نژاد
01:40 1402/07/29
عدد منفی در آلفا
برای آلفای کرونباخ، در جدول inter-item correlation matrix اگر عدد منفی داشتیم باید حذف کنیم؟
1 پاسخ
0 امتیاز
زینب پیروی نژاد
01:37 1402/07/29
پاسخ کوییز فصل
سلام. پس از کنترل جنسیت و سن، بتای میزان افسردگی 43 درصد بود و معنادار، در حالی که بقیه موارد از جمله تناسب فیزیکی کم بودو غیرمعنادار، چطور بیشترین پیش بینی را تناسب فیزیکی داشته؟ ممکن است توضیح دهید؟
1 پاسخ
0 امتیاز
زینب پیروی نژاد
01:41 1402/07/29