فصل اول: مقدمه
 
9 سوال
    
23:28 1402/01/24
فصل دوم: آماده‌سازی پروژه
 
9 سوال
    
21:35 1402/09/03
فصل سوم: ایجاد مدل برای پروژه
 
1 سوال
    
16:49 1402/02/15
فصل چهارم: ClassBasedViews
 
4 سوال
    
19:58 1402/09/04
فصل پنجم: Restframework و Serializers
 
2 سوال
    
14:17 1402/03/31
فصل ششم: ‌ClassBasedViewها در Restframework
 
4 سوال
    
11:57 1402/07/11
فصل هفتم: ایجاد API Document
 
0 سوال
    
22:21 1401/02/23
فصل هشتم: Authentication API
 
10 سوال
    
00:16 1402/08/27
فصل نهم: Reformat & Lint
 
0 سوال
    
22:22 1401/02/23
فصل دهم: تست‌نویسی با TestCase و PyTest
 
0 سوال
    
09:44 1402/01/05
فصل یازدهم: معرفی و پیاده‌سازی CI در GithubActions
 
2 سوال
    
18:53 1402/09/11
فصل دوازدهم: ایجاد داده‌های تصادفی در دیتابیس
 
0 سوال
    
22:22 1401/02/23
فصل سیزدهم: دسترسی به API از بیرون
 
1 سوال
    
09:44 1402/01/05
فصل چهاردهم: آشنایی با Load Testing
 
1 سوال
    
12:45 1402/09/14
فصل پانزدهم: Background Process
 
4 سوال
    
12:02 1402/07/17
فصل شانزدهم: آشنایی با Cache
 
1 سوال
    
13:53 1402/07/23
فصل هفدهم: آماده‌سازی برای Deploy
 
4 سوال
    
18:18 1402/09/15
فصل هجدهم: خرید و آماده‌سازی VPS
 
2 سوال
    
13:52 1402/07/23
فصل نوزدهم: معرفی و پیاده‌سازی CD در GithubActions
 
5 سوال
    
13:23 1402/07/27
سوالات اخیر
مشکل در پاس کردن تست های github actions
جناب استاد بیگدلی سلام و عرض ادب بنده برای دیتا بیس از این دستور برای ایجاد کانتینر مربوط استفاده کرد ام: db: container_name: postgresql image: postgres:alpine restart: always environment: POSTGRES_USER: admin POSTGRES_PASSWORD: Admin/@123456 POSTGRES_DB: test_db volumes: - ./postgres/data:/var/lib/postgresql/data ports: - "5432:5432" healthcheck: test: ['CMD-SHELL', 'pg_isready -U postgres'] interval: 10s timeout: 5s retries: 5 pgadmin: container_name: pgadmin4 image: dpage/pgadmin4 restart: always environment: PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@admin.com PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: Admin/@123456 ports: - "5050:80" و در بخش settings: DATABASES = { "default": { "ENGINE": config("PGDB_ENGINE", default="django.db.backends.postgresql"), …
0 پاسخ
0 امتیاز
hrdip
18:18 1402/09/15
مشکل 403 forbiden
جناب استاد بیگدلی سلام بنده زمانی که از permission_class = IsAuthenticated استفاده میکنم به من ارور 403 بر میگرداند در تست postman که نیاز به auth داشت بنده نتوانستم ریکوست خود را ارسال کنم همینطور در تست pytest هم برگردان 403 داشتم که فقط بنده برابری ارور هارا 403 ==403 گذاشتم و گذر کردم اما اکنون برای تست auth دقیقا به روش شما بنده به مشکل خوردم چون با استفاده از کلاس on_start برگردان من 401 است اما انگار Isauthenticated …
2 پاسخ
0 امتیاز
hrdip
12:45 1402/09/14
database
من برای اینکه دیتابیس postgres رو اضافه کنم اول یک دایرکتوری settings درست کردم و بعدش سه تا فایل base.py که همون settings حال حاضر بود و یدونه dev.py و یدونه stage.py که هر کدوم دیتابیس متفاوت دارن. هدفم این بود که در حالت دولوپ دیتابیس sqlite باز باشه. در حالت stage دیتابیس postgres. وقتی هر دو داکر کامپوز ران میشن روی 1270.0.1 که برای حالت stage هست خطای 502 Bad Gateway از طرف nginx ظاهر میشه. میخواستم بدونم دوتا …
1 پاسخ
0 امتیاز
Mohammad Hosein
23:51 1402/09/13
مشکل با github actions
جناب استاد بیگدلی سلام و عرض ادب موقع استفاده از github actions در مرحله نصب Setup Docker Compose موقعی که میخواهد فایل requirements.txt را نصب کند با ابن پیام مواجه میشوم: Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'error' 163#10 6.003 error: subprocess-exited-with-error 164#10 6.003 165#10 6.003 × Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully. 166#10 6.003 │ exit code: 1 167#10 6.003 ╰─> [6 lines of output] 168#10 6.003 Checking for Rust toolchain.... 169#10 6.003 170#10 6.003 Cargo, the Rust …
0 پاسخ
0 امتیاز
hrdip
18:53 1402/09/11
reset password
سلام. داخل دوره گفته شد برای reset password یکسری نکات امنیتی وجود داره که نیاز هست سرچ کنیم. من دقیقا متوجه این موارد امنیتی نشدم. اگر میشه بفرمایید چه نکاتی رو باید در نظر گرفت؟
3 پاسخ
0 امتیاز
Mohammad Hosein
00:16 1402/08/27