فصل اول - مقدمه
 
3 سوال
    
22:38 1401/06/14
فصل دوم - شاخص‌های کلیدی عملکرد مالی
 
3 سوال
    
11:14 1401/03/28
فصل سوم - شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با کاربر
 
4 سوال
    
09:55 1400/01/23
فصل چهارم - شاخص‌های کلیدی عملکرد مرتبط با محصول
 
5 سوال
    
17:35 1401/04/28
فصل پنجم - معیارهای انتخاب شاخص‌های کلیدی عملکرد مناسب
 
3 سوال
    
11:32 1400/02/01
پروژه نهایی
 
2 سوال
    
22:38 1401/06/14
سوالات اخیر
مفهوم نرخ همه گیری و ارتباط آن با رشد
سلام زمانی که گفته میشه مثلا مقدار k-value، یک هست، 1. یعنی در طول هر ماه به ازای هر کاربر یک کاربر دیگه به اپلیکیشن اضافه میشه؟ 2. و تعداد کاربران در طول هر ماه 2 برابر میشه؟ 3. و اگه ریزش وجود داره، ابتدا باید ریزش محاسبه بشه و سپس تعداد افراد جدید اضافه بشه؟
3 پاسخ
1 امتیاز
امیرمحمد یاوری
17:35 1401/04/28
پروژه 6
سلام در روند حل پروژه 6، نرخ virality که از طریق k value محاسبه میشود را چگونه باید در محاسبات تعداد کاربر دخیل کرد؟زمانی که k value برابر با یک باشد، هر کدام از 10000 نفر، ماهانه یک نفر اضافه میکند؟ یعنی 20000 نفر؟ بعد این 20000 نفر به علاوه 5000 نفر منهای 30 درصد نرخ ریزش میشود؟
1 پاسخ
1 امتیاز
arminghodsi
19:58 1400/05/23
پروژه نهایی 1
سلام، در این سوال باید ترکیب KPIرا بررسی کنیم؟ به این معنی که مثلا گروه یک که شامل KPI1 و KPI2 می شود در چه مدل کسب و کاری مورد استفاده قرار می گیرد؟ باز مجدد ترکیب آنها در چه مرحله ای از رشد استفده می شود؟ اگر فرض رو بر این بگذاریم که ما محدود به همین دو KPI هستیم، به هر دلیل از کی پی آی های دیگر نمی خواهیم استفاده کنیم. گاها تداخل پیدا می کنند، اما …
1 پاسخ
0 امتیاز
علی تاجیک
10:09 1400/01/28
پروژه نهایی 2
وقت بخیر در مورد این پروژه با توجه به شباهت برخی از استارت آپ های نام برده شده، ممکن است KPI مشابهی داشته باشند؟ این موضوع صحیح است؟به طور کلی ممکن است KSF و KPI های برخی از این استارت آپ ها با هم مشابه باشد؟ این موضوع که مشکلی در پاسخ سوال نخواهد بود؟
1 پاسخ
0 امتیاز
علی تاجیک
10:05 1400/01/28
توضیح بیشتر سوال پروژه میانی 7
سلام در مورد این پروژه ما برای هر شاخص موفقیت یک سنجه می‌خواهیم تعریف کنیم. که سنجه هر شاخص یک درصدی از موفقیت را برای ما اندازه‌گیری میکند. اما به عنوان مثال در جدولی که ارایه شده است برای شاخص 1، که دارای 20 امتیاز است. شرحی که داده شده است نامفهوم است. امکان توضیح آن وجود دارد؟ به منظور توضیح بیشتر مثلاً من یک KSF مد نظر دارم و یک شاخصی در ارتباط با آن تعیین می کنم. (پاسخ …
3 پاسخ
0 امتیاز
علی تاجیک
11:32 1400/02/01