جلسه بیست و پنجم - تبدیل فوریه گسسته

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معادلات دیفرانسیل . معادله برنولی . مختصات قطبی کروی
جلسه دوم
جلسه سوم - معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم
جلسه چهارم - قضیه فوکس
جلسه پنجم - معادلات دیفرانسیل خطی . روش بسط سری فروبینیوس
جلسه ششم - معادله لژاندر ؛ ریشه های معادله اندیسی
جلسه هفتم - جداسازی - قضیه Lagrange
جلسه هشتم - بررسی خواص و ریشه های معادله شرودینگر
جلسه نهم - آنالیز مختلط - جبر مختلط
جلسه دهم - شرایط کوشی-ریمان - تابع تحلیلی
جلسه یازدهم - انتگرال روی خم در صفحه ی مختلط
جلسه دوازدهم - قضیه کوشی و عکس آن
جلسه سیزدهم - فرمول انتگرال کوشی
جلسه چهاردهم - سری لورن
جلسه پانزدهم - قضیه مانده ها
جلسه شانزدهم - توابع چند نقطه ای
جلسه هفدهم - نقاط شاخه ای
جلسه هجدهم - انتگرال های حقیقی با استفاده از حساب مانده ها
جلسه نوزدهم - تقریب نقطه زینی
جلسه بیستم - تقریب نقطه زینی
جلسه بیست و یکم - اثبات قضیه Fuchs
جلسه بیست و دوم - سری فوریه و تبدیلات فوریه
جلسه بیست و سوم - تبدیل فوریه برای یک تابع عام
جلسه بیست و چهارم - قضیه پارسوال و نتایج آن
جلسه بیست و پنجم - تبدیل فوریه گسسته