جلسه بیست و ششم - گروه های پیوسته

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مقدمه
جلسه دوم - بردارها
جلسه سوم - بردارها و ضرب داخلی
جلسه چهارم - ضرب داخلی و ضرب برداری
جلسه پنجم - گرادیان
جلسه ششم - دیورژانس و کرل
جلسه هفتم - دیورژانس و کرل
جلسه هشتم - قضایای گاوس و استوکس
جلسه نهم
جلسه دهم - قضیه ی هلمهولتز و تابع دلتای دیراک
جلسه یازدهم - قضیه ی هلمهولتز
جلسه دوازدهم - الکترومغناطیس
جلسه سیزدهم - مختصات منحنی الخط1
جلسه چهاردهم - مختصات منحنی الخط2
جلسه پانزدهم - جداسازی متغیرها
جلسه شانزدهم - رفع اشکال آنالیز برداری
جلسه هفدهم - تانسورها
جلسه هجدهم - تانسورها در فضای خمیده خط
جلسه نوزدهم - جبر خطی 1، نمادگذاری دیراک
جلسه بیستم - نمادگذاری دیراک
جلسه بیست و یکم - دترمینان
جلسه بیست و دوم - معادلات ویژه مقداری
جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم - قطری کردن (3)
جلسه بیست و پنجم - مقدمه ای بر گروه ها
جلسه بیست و ششم - گروه های پیوسته
جلسه بیست و هفتم - گروه so(n)
جلسه بیست و هشتم - su(2)
جلسه بیست و نهم - همریختی SU(3)-su(2)-جمع بندی نهایی